لوگوی بانک آگهی

دستگاه اتوماتیک تولید رشته رشته بر

دسته بندی
ماشین سازی
محل
افغانستان-کابل /

دستگاه اتوماتیک تولید رشته رشته بر

دسته بندی
ماشین سازی
محل
افغانستان-کابل /
کارشناس خودرو مدرن اسدی، مرکز اعزام کارشناس خودرو در محل تلفن: 9545-207-0921
ارتقاء آگهی به رپورتاژ آگهی به مدت یک سال برای شما سود آور خواهد بود.